De wedstrijden die gepubliceerd worden op www.frontview-magazine.be zijn toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van personeelsleden en inwonende familieleden van The Top Of Music vzw. The Top Of Music vzw houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd van The Top Of Music vzw aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van The Top Of Music vzw.

Artikel 1. Organisatie

The Top Of Music vzw (Jos Nuytsdreef 19, 2960 Brecht) organiseert alle wedstrijden op www.frontview-magazine.be. Toezicht op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door de beheerders van The Top Of Music vzw tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.

The Top Of Music vzw kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Deze gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. The Top Of Music vzw kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de website www.frontview-magazine.be .

Artikel 2. Deelnemen

Deelnemen kan alleen via de website www.frontview-magazine.be op de volgende manier: elke deelnemer moet het formulier op de wedstrijdpagina volledig en correct invullen. Dit bevat de naam, voornaam, adres en e-mailadres. Wanneer duidelijk is dat het antwoordformulier niet volledig of correct werd ingevuld of wanneer blijkt dat je deelnam onder een naam die niet de jouwe is, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in de rangorde.

Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders aangegeven. The Top Of Music vzw houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft.

Artikel 3. overmacht

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

The Top Of Music vzw kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer :

  • transmissies via het Internet,
  • slecht functioneren van het Internet en/of de gebruikte software,
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

The Top Of Music vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. The Top Of Music vzw behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. The Top Of Music vzw behoudt zich tevens het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is The Top Of Music vzw niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door The Top Of Music vzw. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd

Elke deelnemer moet op de website www.frontview-magazine.be de open vraag beantwoorden. De vraag is een algemene kennisvraag waarvan het antwoord vaak, maar niet altijd, te vinden is op onze eigen website of op de website van de artiest/zaal/evenement in kwestie.

Na afloop van de wedstrijd worden de winnaars persoonlijk via email op de hoogte gebracht. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze niet correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Door deelname aan de wedstrijd verklaar je hiermee akkoord te zijn.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / Prijzen

De winnaars worden bepaald in functie van de juistheid van het gegeven antwoord. Bij meerdere kandidaten met een juist antwoord wordt steeds volledig willekeurig en zonder enige belangenvermenging een winnaar getrokken. Per wedstrijd kan er slechts een persoon per emailadres als winnaar worden aangeduid van een van de prijzen.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden gewaarschuwd hoe zij de prijzen kunnen verkrijgen. De prijzen worden per post of pakjesdienst verstuurd of dienen mogelijk bij de hoofdzetel van The Top Of Music vzw afgehaald te worden. Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of The Top Of Music vzw zelf, beslist The Top Of Music vzw autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

Artikel 6. Algemeen

Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan The Top Of Music vzw, Reglement webwedstrijd, Jos Nuytsdreef 19, 2960 Brecht.

Artikel 7. Geschillen

Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website of in andere media verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege The Top Of Music vzw. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

Artikel 8 Slotbepalingen

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van The Top Of Music vzw. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot, verbetering of schrapping van deze gegevens. The Top Of Music vzw kan die gegevens ook doorgeven aan andere bedrijven met interessante informatie. Wensen de deelnemers dat niet, dan kunnen ze dat schriftelijk melden via email (info@frontview-magazine.be) of per brief (The Top of Music vzw, jos nuytsdreef 19, 2960 Brecht). Een link naar e privacy policy van www.front-view-magazine.be kan teruggevonden worden onderaan elke pagina.

The Top Of Music vzw is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten zijn wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door The Top Of Music vzw. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.